قیمت نهال توت نرک پاکتی ریشه پر جهت استفاده تزیینی یا پایه پیوندی

۱/۵ متر به بالا

۱۰۰۰ نهال موجود