گالری انواع نهال مثمر و غیرمثمر نهالستان زیتون

نهال میوه ریشه ای

نهال میوه ریشه ای ( ریشه لخت)

داخل زمین

نهال میوه گلدانی

نهال میوه گلدانی

در سایزهای مختلف

انواع نهال های مثمر

قیمت زرد آلو آصفی ریشه لخت
 • زرد آلو خانی
 • زرد آلو شکر پاره قیصی
 • زرد آلو نوری
 • زرد آلو هلندر
 • گلابی شاه میوه
 • گلابی اسپادانا
 • گلابی اسرائیلی
 • گلابی چشم بلبلی (زود رس)
 • گلابی دورش
 • گلابی آسیایی
 • گلابی آ.اس .بی
 • گلابی آلدالانی
 • گلابی قارا سوری
 • گلابی کبوتر بچه
 • گلابی دوشس فرانسه
 • گلابی سیبری
 • به پایه کویج
 • به روی به
 • به ترشه

قیمت

35000توماناصله
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • 35000
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556
 • نهالستان زیتون ارسال نهال 09909252556