گالری انواع نهال میوه نهالستان زیتون

نهال میوه ریشه ای

نهال میوه ریشه ای ( ریشه لخت)

داخل زمین

نهال میوه گلدانی

نهال میوه گلدانی

در سایزهای مختلف