نحوه کاشت نهال در زمینهای شور

کاشت نهال در مناطق انباشت نمک موجب مرگ و تلف شدن گیاه میشود. یعنی هرگاه دو جویچه همزمان آبیاری شوند نمک در میان پشته انباشته میشود و در کشت یک ردیفه موجب مرگ گیاه میشود؛ ولی در کشت دو ردیفه به نهال ها آسیبی نمیرسد.

کاشت نهال در زمین شور

ازینرو باید نهال ها را در سمت مسیر آب کاشت تا نمک در جهت خلاف آن انباشته شود. منطقه امن برای کشت بذر و نهال، سمتی است که نهال آبیاری میشود، تا نمک در جهت خلاف آن انباشته شود و آسیبی به نهال نرساند.

هرگاه دو جویچه در طرفین پشته همزمان آبیاری میشوند، نمک در راس پشته انباشته میشود.

به عکسها توجه بفرمایید:

کاشت نهال در زمین شور

جهت خرید گل و نهال از فروشگاه دبدن فرمایید