ماشین سنگ خرد کن

هموار کردن سطوح سنگلاخی مزارع در دامنه کوهستان با ماشین سنگ خرد کن و تبدیل سنگ ها به خاک و آماده سازی زمین جهت کشت نهال و کشاورزی